ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ സമാപന ദിനം ഇന്നാണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യക്ക് മത്സരങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ അകൗണ്ടിലെ മെഡലുകൾ ആകെ ...

അമ്പെയ്ത്തിൽ ഇരട്ട സ്വർണം നേടികൊണ്ടാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ 11-ാം ദിനത്തിന് ഇന്ത്യ തുടക്കമിട്ടത്.കാലാകാലങ്ങളായി അമ്പെയ്ത്ത് തങ്ങളുടെ ...

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്നലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നേട്ടം പിന്നിട്ട് കുതിപ്പ് തുടരുന്ന ഇന്ത്യയെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ...

3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസിൽ കയ്യെത്തും ദൂരത്തു നഷ്ടമായ സ്വർണം 5000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസിൽ ...

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അത്ര മികച്ച ദിവസമായിരുന്നില്ല. 2 വെള്ളിയും 5 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ...

മെഡലുകൾ വെടിവെച്ചിട്ട് സർവകാല റെക്കോർഡുമായി ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടർമാര് പടർത്തിയ തീ ടീം ഇന്ത്യ അതിലേറ്റിക്സിൽ ആളികത്തിച്ചപ്പോൾ ...

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നലെ നേടാനായി സാധിച്ചത് 2 സ്വർണം 2 വെള്ളി ഒരു വെങ്കലം ...

ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ നേടിയ 2 സ്വർണവും 3 വെള്ളിയും ഉൾപ്പടെ ആകെ ഷൂട്ടിംഗിൽ ...

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്നലെ ഒന്ന് വീതം സ്വർണം, വെള്ളി, വെങ്കലം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂട്ടിചേർക്കപെട്ടത്. ...

ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ മെഡലുകൾ വെടിവെച്ചിടുന്നതിന്റെതിരക്കിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്ത്യ. ഇന്നലെ ആകെ നേടിയ 8 മെഡലുകളിൽ 7 ...